Οδηγίες συμπλήρωσης καταστάσεων, τιμολογίων

Εμβόλια
Τις συνταγές των εμβολίων θα τις ξεχωρίσετε σε χωριστό πακέτο ώστε να παραδώσετε χωριστή αρίθμηση, χωριστό τιμολόγιο (και χωριστή κατάσταση?).
Το πρόγραμμα φαρμακείου έχει ήδη δημιουργήσει ταμείο ‘ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΟΠΥΥ’ και εκεί κρατά τις συνταγές εμβολίων (που εκτελούνται με το API).
Από την Πέμπτη 27-2-2014, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση δε βάζει κράτηση 1 € στις συνταγές των εμβολίων


Ασυμβατότητα ηλεκτρονικών συνταγών, καταστάσεων, συνοδευτικών, τιμολογίων

δείτε τις παρακάτω παγίδες για να παραδώσετε σωστές καταστάσεις, συνοδευτικά και τιμολόγια
Έντυπο pdf:

1ο
Άλλο το αιτούμενο ποσό της κατάστασης συνταγών και άλλο το πληρωτέο του τιμολογίου
Αυτό γίνεται γιατί το αιτούμενο ποσό της κατάστασης αναφέρεται στην αξία των φαρμάκων όπως ήταν μέχρι και πέρσι και περιλαμβάνει την αξία του ενός ευρώ. Με το ποσό αυτό συμπληρώνεται η πρώτη σειρά του τιμολογίου. Στη συνέχεια, για να προκύψει το πληρωτέο του τιμολογίου αφαιρείται το ποσό της κράτησης του ενός ευρώ.

2ο
Αν αθροιστούν τα πληρωτέα ποσά των ηλεκτρονικών συνταγών δε βγαίνει το αιτούμενο ποσό της συγκεντρωτικής κατάστασης, αλλά το πληρωτέο ποσό του τιμολογίου
Στο πληρωτέο της ηλεκτρονικής συνταγής έχει ήδη αφαιρεθεί η κράτηση του ενός ευρώ ενώ το αιτούμενο ποσό της κατάστασης αναφέρεται στην αξία των φαρμάκων περιλαμβανομένης της κράτησης ενός ευρώ.

3ο
Το ποσό της κράτησης 1 ευρώ μπορεί να περιλαμβάνει και δεκαδικά
Στις περιπτώσεις συνταγών όπου η συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ είναι μικρότερη από 1 ευρώ, η κράτηση του 1ευρώ γίνεται ίση με τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ, δηλαδή δεκαδικός αριθμός.
Σε αυτές τις περιπτώσεις το πληρωτέο ΕΟΠΥΥ είναι μηδέν.

4o
Στην ηλεκτρονική συνταγή δεν υπάρχει πεδίο που να αναφέρεται στην κράτηση 1 ευρώ
Η κράτηση του ενός ευρώ, προστίθεται στο πληρωτέο του ασφαλισμένου και αφαιρείται από το πληρωτέο του ΕΟΠΥΥ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, να μην μπορεί να υπολογιστεί παρά μόνον έμμεσα. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα, αν υπήρχε κράτηση ενός ευρώ σε όλες τις συνταγές. Όμως, έχουμε πλέον χρόνιες παθήσεις, δεκαδικά, εμβόλια κλπ. Ταυτόχρονα, το πληρωτέο που αναγράφεται σε κάθε συνταγή έπαψε να αντιστοιχεί με τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.
5ο
Στο τιμολόγιό σας πρέπει να γράψετε και σειρά με αρνητικό πρόσημο
Στο υπόδειγμα αναφέρεται ως ‘Μείον (από συνταγές που υπόκεινται στο 1€):’
και το ποσό που θα αναγράφεται σ’ αυτή αντιστοιχεί στο ποσό της κράτησης στην κατάσταση και θα αφαιρείται από το αιτούμενο ποσό.
Στο υπόδειγμα του τιμολογίου, υπάρχει σειρά (αναφέρεται ως ‘Συνολική Αξία (Φαρμακευτική Δαπάνη):’ ) που είναι αποτέλεσμα πράξεων σε παραπάνω σειρές του ιδίου τιμολογίου (Αξία ΦΥΚ και Αξία Λοιπών Φαρμάκων) και δεν είναι το τελικό ποσό του τιμολογίου. Αντιστοιχεί όμως στο αιτούμενο ποσό της συγκεντρωτικής κατάστασης.
Ελεύθερο κείμενο αντί για τιμολόγιο
Εξετάζοντας τα δύο παραπάνω όπως επίσης και παρατηρώντας ότι οι σειρές του τιμολογίου αναφέρονται σε μικτές αξίες ενώ στα τιμολόγια αναγράφεται η καθαρή αξία και ο συντελεστής φπα, το υπόδειγμα του τιμολογίου προσομοιάζει με σημειώσεις και όχι με τιμολόγιο

6ο
Φάρμακα υψηλού κόστους είναι μόνο εκείνα που περιγράφονται στον ν3816 ανεξάρτητα από τη χονδρική τιμή.
Επομένως ένα φάρμακο με χονδρική τιμή πάνω από 200 ευρώ δεν είναι απαραίτητα φάρμακο υψηλού κόστους.

7ο
Μερικές εκτελέσεις
Από εδώ και πέρα φαίνεται πως θα υπολογίζεται και θα αναγράφεται ο αριθμός των εκτελέσεων και όχι το πλήθος των συνταγών. Αν συγχωνεύετε τις μερικές εκτελέσεις σε μια εκτέλεση, ο μόνος τρόπος για να υπολογίσετε τις εκτελέσεις είναι να τις ξαναμετρήσετε. Αυτό σημαίνει ότι, θα φαίνεται διαφορετικό πλήθος συνταγών στις καταστάσεις και η αρίθμησή τους και διαφορετικό το πλήθος των εκτελέσεων

Εισαγωγή πλήθους συνταγών

8ο
Τιμές αναφοράς και ομάδα γενοσήμου δεν συμφωνούν με εκείνα της εκτέλεσης της ηλεκτρονικής συνταγής
Το ΦΕΚ της θετικής λίστας προβλέπει 15 μέρες για την υποβολή ενστάσεων από την πλευρά των εταιριών. Η εφαρμογή της όμως ξεκίνησε με την δημοσίευση του φύλλου με αποτέλεσμα, καθημερινά να τροποποιείται η τιμή αναφοράς και αν ανήκει σε ομάδα με γενόσημο και επομένως η συμμετοχή. Έτσι, αν δοκιμάσετε να επανυπολογίσετε το πληρωτέο συνταγής, πιθανόν αυτό να μη συμφωνεί με το πληρωτέο της συνταγής.
Αν χρειαστεί, τροποποιήστε, στις καταστάσεις:
στη σειρά της συνταγής, το ποσό στο αντίστοιχο ποσοστό, αντιγράφοντάς το από την σειρά των ποσοστών στην ηλεκτρονική συνταγή
στη στήλη διαφορά με ασφαλιστική τιμή, αντιγράψτε το ποσό που αντιστοιχεί ‘Διαφορά πληρωτέα από ταμείο’
Το πληρωτέο θα συμφωνήσει αμέσως με εκείνο της εκτύπωσης της ηλεκτρονικής συνταγής

Comments are closed.