Περιορισμοί και Δεσμεύσεις

Μακροχρόνιες υποχρεώσεις

Το φαρμακείο πέραν των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου υποχρεούται για τρία (3) έτη:
α) να μην προβεί σε παύση ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της Περιφέρειας εγκατάστασης εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση.
β) να μην προβεί σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στοιχείου της επένδυσης, η οποία να παρέχει σε μια επιχείρηση αδικαιολόγητο πλεονέκτημα.
γ) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί.

Πληρωμές

Προκειμένου μια δαπάνη να θεωρηθεί επιλέξιμη, πρέπει να έχει πλήρως εξοφληθεί και μόνον με τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής (κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας του προμηθευτή, επιταγές του φαρμακείου). Στα ποσά των πληρωμών θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο ΦΠΑ.

Λογιστικά – φορολογικά

Με την απόκτηση του εξοπλισμού (hardware) και του λογισμικού, η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τον εξοπλισμό αυτό και το λογισμικό στο Μητρώο παγίων.

Μη επιλέξιμες δαπάνες

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι παρακάτω:
• οι δαπάνες που αφορούν την προμήθεια smartphones.
• οι δαπάνες για προμήθεια αναλώσιμων υλικών (π.χ. μελάνια, toner, μπαταρίες), μικρο-εργαλείων, μικρο-εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.
• η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισμικό στην επιχείρηση.
• οι δαπάνες που αφορούν την εναρμόνιση της επιχείρησης με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία (π.χ. ταμειακές μηχανές, POS κλπ).
• ο φόρος προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ.